โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

7 พ.ค. 2021 15:50:00 กิจกรรมเทศบาลตำบลวังหิน ทบ.วังหิน 137
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลวังหินดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยเทศบาลตำบลวังหินได้มอบวัคซีนให้กับอาสาปศุสัตว์อำเภอวังหิน เพื่อออกให้บริการฉีดวัคซีนในตำบลทั้ง 11 หมู่บ้าน