ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๕๓-๐๒ สายบ้านสร้างบาก- บ้านทุ่ง ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2017 16:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน ทบ.วังหิน 123

เอกสารราคากลาง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนน

เอกสารใบเสนอราคา ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนน

เอกสารแบบแปลน ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนน

เอกสารบัญชียื่นเอกสาร ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนน

เอกสารตัวอย่างสัญญาจ้าง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนน