ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะมัด หมู่ที่ 6 (บ้านสะมัด-บ้านสวนฝ้าย)

28 ส.ค. 2017 19:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน ทบ.วังหิน 148