ประกวดราคาซื้อจัดซื้่อรถยนต์บรรทุกดีเซล (รถส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 ส.ค. 2019 16:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทบ.วังหิน 173