ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ (แบบธรรมดา) ด้วยวิธีประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2017 16:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทบ.วังหิน 148

เอกสารแนบท้ายประกาศ

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา อีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ใบยื่นเสนอราคา

บัญชีเอกสาร ส่วนที่ 1 ว่าด้วย พัสดุ 304

บัญชีเอกสาร ส่วนที่ 2 ว่าด้วย พัสดุ 304