การประเมิณความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16 พ.ย. 2021 18:50:25 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทบ.วังหิน 92
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลวังหิน
เรื่อง การประเมิณความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอเชิญชวนประชาชนตำบลวังหินได้ทำการทำแบบสอบถาม โดยการสแกน QR Code แล้วทำการกรอกแบบสอบถามได้เลย