ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ ๑๕๓-๐๑ สายบ้านหลักป้าย-บ้านหนองยวน หมู่ที่๗ ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

15 ก.ย. 2017 16:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน ทบ.วังหิน 136
 เอกสารราคากลาง โครงการสร้างถนนคอนกรีด เอกสารใบเสนอราคา โครงการสร้างถนนคอนกรีด เอกสารแบบแปลน โครงการสร้างถนนคอนกรีด เอกสารบัญชียื่นเอกสาร โครงการสร้างถนนคอนกรีด เอกสาร...

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๑๕๓-๐๒ สายบ้านสร้างบาก- บ้านทุ่ง ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ก.ย. 2017 16:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน ทบ.วังหิน 123
เอกสารราคากลาง ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนน เอกสารใบเสนอราคา ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนน เอกสารแบบแปลน ประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนน เอกสารบัญชียื่นเอกสาร ประกวดราคาโครงการซ่อม...