ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2021 19:09:25 284

 

อำนาจหน้าที่คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลวังหิน

คณะผู้บริหาร ทบ. (นายก ทบ. และรองนายก ทบ.) มีหน้าที่อะไรบ้าง 

          คณะผู้บริหาร ทบ.มีหน้าที่

          1. บริหารงานของทบ. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตําบล

          2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาทบ.

          3. รายงานผลการทํางาน และการใช้เงินสภา ทบ. ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

          4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภา ทบ. ตามสมัยประชุม