ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2021 17:24:54 267

อาชีพ

ประชาชนในตำบลวังหิน ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนทั้งหมด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลัก คือ การทำนา ปีละ ๑ ครั้ง แยกเป็นประเภทนาหว่านและนาดำ โดยอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติ คือ น้ำฝน

รองลงมา ร้อยละ ๑๐ ของประชาชนทั้งหมด ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ ผลผลิตที่สำคัญของตำบลวังหิน ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ พริก หอม กระเทียม ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์
ไว้ใช้แรงงานและบริโภค เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม ผลิตภัณฑ์มวลรวม ประชากรมีรายได้เฉลี่ย / คน / ปี ๕๕,๖๒๒ บาท และรายได้รวมเฉลี่ย
/ ครอบครัว / ปี ๒๔๒,๗๒๘ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังหิน)

 

หน่วยธุรกิจในเขตตำบล
- ร้านเสริมสวย ๒ แห่ง
- โรงสีข้าว 19 แห่ง
- ร้านค้า 35 แห่ง
- เลี้ยงหมู 2 แห่ง
- ปั๊มหลอด 9 แห่ง
- ร้านทำ/จำหน่ายขนมจีน 1 แห่ง
- ร้านค้าขายสินค้าทางการเกษตร 1 แห่ง
- ร้านขายอาหารตามสั่ง 1 แห่ง

- ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง
- อู่ซ่อมรถ 2 แห่ง