ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2021 17:23:57 423

 

 

 

มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 

ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน(ครัวเรือน) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสร้างบาก 175 นายสมาน จำนง
บ้านหนองตาพรม 132 นายอำไพ บุญคง
บ้านหนองคู 81 นายศักดิ์ธนา บุญธรรม
บ้านหนองไผ่ 116 นายบุญโฮม วิจาร
บ้านทุ่ง 124 นายเย็น ทวี
บ้านสะมัด 94 นายวัลลภ โอชารส
บ้านหลักป้าย 84 นายอำนาจ บุญสูง
บ้านหนองยวน 70 นายสมรส มากมาย
บ้านสร้างพุ่ม 42 นายคำจัด บรรลัง
๑๐ บ้านหนองข้องเหล็ก 50 นายสนอง วิจาร (กำนัน)
๑๑ บ้านทุ่ง 59 นายสมเพ็ญ สมหมาย
รวม ๑๐๒๘  


ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น ๔,๔๙๐ คน จำนวนครัวเรือน   ๑,๐๒๘  ครัวเรือน
ชาย ๒,๒๘๖ คน
หญิง ๒,๒๐๔ คน
แยกเป็น

ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนราษฎร รวม
ชาย หญิง
บ้านสร้างบาก  ๓๕๔ ๓๒๗ ๗๒๖ 
บ้านหนองตาพรม  ๒๖๘ ๒๙๓ ๕๖๑
 บ้านหนองคู ๒๐๕ ๑๗๕ ๓๗๙
 บ้านหนองไผ่ ๒๘๒ ๒๖๑ ๕๔๒
บ้านทุ่ง  ๒๗๒ ๒๕๔ ๕๒๖ 
 บ้านสะมัด ๒๗๒ ๒๕๐ ๕๒๒ 
บ้านหลักป้าย  ๑๙๒ ๑๘๔ ๓๗๖ 
บ้านหนองยวน  ๑๘๕ ๑๗๐ ๓๕๕ 
 ๙ บ้านสร้างพุ่ม  ๘๘  ๘๑  ๑๖๗ 
๑๐  บ้านหนองข้องเหล็ก   ๑๐๙ ๑๐๐  ๒๐๙ 
 ๑๑ บ้านทุ่ง  ๑๑๕  ๑๑๒  ๒๒๗ 
  รวม  ๒,๒๘๖ ๒,๒๐๔  ๔,๔๙๐