ปรับปรุงล่าสุด 21 มี.ค. 2021 17:54:20 209
 
แผนผังเว็บไซต์
 • หน้าหลัก

 

ข้อมูลพื้นฐาน
 • สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 • ตราสัญลักณ์
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ที่ตั้งและอาณาเขต
 • เขตการปกครองและประชากร
 • การนับถือศาสนา/สัญชาติ
 • โครงสร้างหน่วยงาน
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
 • ภารกิจและความรับผิดชอบของหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภา
 • อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัด
 • อำนาจหน้าที่ของกองคลัง
 • อำนาจหน้าที่ของกองช่าง
 • อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษาฯ
ทำเนียบบุคลากร
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภา
 • สำนักงานปลัด
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษาฯ
 • กองสวัสดิการสังคม
ข้อมูลในพื้นที่
 • ผลิตภัณฑ์ OTOP
 • แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
คู่มือการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการปฏิบัติงาน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวรับสมัครงาน โอน/ย้าย
 • ITA
 • LPA
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินงานของหน่วยงาน
 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • งบแสดงฐานะทางการเงิน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนการดำเนินงาน
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
การกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผน
 • ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม
 • การประเมินผลการดำเนินงาน
เอกสาร/รายงาน
 • รายงานการประชุมผู้บริหาร
 • รายงานการประชุมสภา
 • รายงานอื่นๆ
ข้อมูลผู้บริหาร
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อบัญญัติ
 • กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งภายใน
กฎหมายท้องถิ่น
 • พรบ./พรก.
 • กฎระเบียบกระทรวง
 • คำสั่ง สถ.
 • มติ ก.อบจ.
 • มติ ก.เทศบาล.
 • มติ ก.อบต.
บริการประชาชน
 • รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 • คลังความรู้
 • คู่มือประชาชน
 • การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • สถิติการให้บริการประชาชน
กระดานข่าว
 
เกี่ยวกับเรา
 • ติดต่อเรา
 • แผนผังเว็บไซต์
 • คำถามที่พบบ่อย