ปรับปรุงล่าสุด 20 มี.ค. 2021 21:32:46 297

 

ฝ่ายแผนงานและโครงการ     

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่งานแผนงานและโครงการ งานระบบสารสนเทศ งานงบประมาณและงานธุรการ ประกอบด้วย

      1. งานแผนงานและโครงการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

       -วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

       -จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       -วิเคราะห์งบประมาณและค่าใช้จ่าย การจัดทำงบประมาณประจำปีและบริหารงานงบประมาณ

       -ติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผน

       -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

      2. งานงบประมาณ มีหน้าที่

       -วางแผน  ดำเนินการ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลเกี่ยวกับงานการเงินของกองการศึกษา   

       -งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เช่น การเตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงิน  การวางฎีกา  การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินทุกประเภท  ทั้งในและนอกงบประมาณ  รวมถึงการลงบัญชี ตลอดงานบริหารและและควบคุมงบประมาณของกองการศึกษา

        -งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา  แล้วจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย

         ประจำปีหรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกองการศึกษา

       - งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา  แล้วจัดทำร่างแผนพัฒนา

         ของเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

       -งานการบริหารและควบคุมงานงบประมาณของกองการศึกษา

       -งานเกี่ยวกับการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตามแบบและวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด

         รวมทั้งการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนเพิ่มระหว่างปี

       -งานการพัสดุ เช่น งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ

         ตลอดจนทำบัญชีทะเบียนพัสดุเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  เก็บรักพัสดุทุกประเภทตามระเบียบ  

         ว่าด้วยการพัสดุและรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณหนึ่งๆ  ให้พัสดุกองคลังทราบในวันสิ้นปีงบประมาณ

       -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

       -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      3. งานธุรการ มีหน้าที่               

       -วางแผน  ดำเนินการ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลเกี่ยวกับงานธุรการ

       -จัดและดำเนินการเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร  หนังสือราชการ  สำเนาหนังสือ/เอกสาร  บันทึกข้อความ  คำสั่ง  ประกาศต่างๆ  ของกองการศึกษา

       -ตรวจสอบ/ตรวจทานหนังสือที่พิมพ์  เรียงหน้าและเย็บเล่มเอกสาร

       -งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือ เสนอแฟ้ม

       -งานดูแลรักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและ   อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

       -งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ

       -งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ

       -งานจัดเก็บหนังสือ  คำสั่ง  ระเบียบ ข้อมูลทางการศึกษา ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ  ของ กองการศึกษา

       -งานการประชุมต่างๆ  รวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

       -งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา แล้วจัดทำร่างแผนพัฒนาของเทศบาลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

       -งานรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณของงาน/ฝ่ายต่างๆของกองการศึกษา แล้วจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของกองการศึกษา

       -งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสวัสดิการต่างๆ

       -งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของสำนักการศึกษา รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผลและรายงาน

       -งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารการศึกษา

         มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการโรงเรียนและฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย

        1.  งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่

        -    งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์

        -    งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลครู ที่สังกัดและไม่สังกัดสถานศึกษา ในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อน ระดับ สอบคัดเลือกและการคัดเลือก รวมทั้งจัดทำประวัติและบัตรประวัติ

        -    การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา

        -    การพัฒนาบุคลากร เช่น การลาศึกษาต่อ การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน  การขอรับทุนการศึกษาและทัศนะศึกษานอกสถานที่

        -    การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

        -    การดำเนินการทางวินัย ร้องเรียนและร้องทุกข์

        -    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

        -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        2.  งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่

       -    จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย โดยจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้และแนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

       -    ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กปฐมวัย

       -    ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

       -    งานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

       -    จัดทำบันทึก ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้หน่วยงานและผู้ปกครองทราบ

       -    จัดเก็บข้อมูลสถิติการพัฒนาตามวัยของเด็กปฐมวัย

       -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        4.  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีหน้าที่

       -    รับผิดชอบตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน     หลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

        -   จัดทำหลักสูตรที่มีความจำเป็นต่อนักเรียน ผู้สอน

        -   จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

        -   งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  โดยรวบรวมเอกสารทางวิชาการ  เขียนตำรา ผลิตคู่มือ  ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนต่างๆ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่  หรือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        -   งานวิเคราะห์วิจัย  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่  หรือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

        -   จัดทำส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

        -   ติดตาม ตรวจสอบการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรพื้นฐาน

        -   ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

        -   ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหน้าที่ของฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย

        1.งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  มีหน้าที่

         -   รับผิดชอบ กำกับ ดูแลงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึกและส่งเสริม  อาชีพ และงานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการ      ศึกษา

        -    งานการสำรวจ รวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน

        -    งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจาก  การศึกษาภาคบังคับ

        -    งานรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป

        -    งานการอบรมผู้ปกครอง ดูแลแนะนำการศึกษา การแนะแนวอาชีพและแก้ไขปัญหาต่างๆแก่ประชาชนทั่วไป

        -    งานส่งเสริมคุณภาพ และควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่

        -    งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาผู้ใหญ่

        -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

         2.  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนมีหน้าที่

        -   รับผิดชอบงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ

        -    งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

        -    งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน

        -    งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน

        -    งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม

        -    งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

        -    งานบริการด้านวิชาการอื่นๆ

        -    งานติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

        -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

        3.  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่

        -    กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน

        -    จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

        -    จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา

        -    การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

        -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

     4.  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่

        -   รับผิดชอบงานกิจกรรมศาสนาและงานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

       -    กำหนดแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรม   ท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและ งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

       -    การดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

       -    การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

       -    ประชาสัมพันธ์งานด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

       -    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

หน่วยศึกษานิเทศก์

มีหน้าที่ดังนี้

-       ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มี  ความสามารถพิเศษ

-       ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-       พัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา

-       ส่งเสริมความร่วมมือองค์กร เครือข่าย การนิเทศและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

-       ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

-       ส่งเสริมและพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

-       ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

-       ส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพในและนอกสถานศึกษา

-       ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการจัดประกันคุณภาพ

-       พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ

-       วางแผนและจัดทำแผนการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา

-       รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา

-       รายงานผลการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณเพื่อการจัดการศึกษา

-       ประสานงานความร่วมมือกับคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-       ส่งเสริมการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

-       ส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

-       ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

-       ทดสอบทางการศึกษา

-       ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-       ประสานความร่วมมือเผยแพร่และการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-       ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-       พัฒนาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

-       นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

-       ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

-       ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา

-       ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของสถานศึกษา

-       นิเทศ ติดตาม การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

-       ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา