ปรับปรุงล่าสุด 20 มี.ค. 2021 20:25:20 266

 

สำนักงานปลัด

              มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม    ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ของเทศบาลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในเทศบาลตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน

ออกเป็น 7 งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสารบรรณ

         - งานตรวจสอบภายใน

         - งานบริหารงานบุคคล

         - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

         - งานประชาสัมพันธ์

         - งานอาคารสถานที่

         - งานรักษาความสงบเรียบร้อย

         - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี

         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

         - รายงานการประชุมสภา อบต.

         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา ทต.

         - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ

         - งานอำนวยการและประสานราชการ

         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา ทต.

         - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา ทต.

         - งานข้อมูลเลือกตั้ง

         - งานชุมชนสัมพันธ์

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา ทต.

         - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานนโยบายและแผนพัฒนา

         - งานวิชาการ

         - งานงบประมาณ

         - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

         - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร

         - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

         - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ

         - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล

         - งานประสานโครงการฝึกอบรม

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานกฎหมายและคดี

         - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

         - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง

         - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์

         - งานระเบียบการคลัง

         - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย

         - งานข้อบัญญัติและระเบียบของเทศบาลตำบลวังหิน

         - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน

         - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

5. งานกิจการสภา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ

         - รายงานการประชุมสภา ทต.

         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา ทต.

         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา ทต.

         - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภา ทต.

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา ทต.

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว

         - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว

         - งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

         - งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว

         - งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

         - งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

7. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสวัสดิการสังคม

         - งานสังคมสงเคราะห์

         - งานพัฒนาชุมชน

         - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

         - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน

         - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน

         - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

         - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลวังหิน

งานบริหารทั่วไป
     หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
           ควบคุมรับผิดชอบ และตรวจสอบการดำเนินงานของพนักงานและพนักงานจ้างของสำนักปลัด ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
           ตรวจสอบการจัดทำรายงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
           ควบคุมตรวจสอบงานธุรการ สมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการ รวมทั้งงานประชุมสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
           ควบคุมตรวจสอบงานการเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
           ควบคุมรับผิดชอบ และตรวจสอบงานทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
           ควบคุมตรวจสอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผนให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
           ควบคุมตรวจสอบงานจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
           ควบคุมตรวจสอบงานสวัสดิการสังคมให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
           ควบคุมตรวจสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
           ควบคุมตรวจสอบงานประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
           ควบคุมตรวจสอบงานเทศกิจให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
           ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานการเจ้าหน้าที่
     นักบริหารงานทั่วไป
           รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด กรณีลา ไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
           การจัดทำ เก็บรักษาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
           การจัดสวัสดิการของพนักงาน, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
           การลาราชการ
           การพัฒนาบุคลากร การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
           การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
           การพิจารณาเกี่ยวกับวินัย  และสมรรถภาพ
           การประเมินผลการปฏิบัติงาน
           การพิจารณาความดีความชอบ
           การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก พนักงานฯ และคัดเลือกพนักงานจ้าง
           การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
           การจัดทำบัตรประจำตัวสมาชิก พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
           การอนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง และอัตรากำลัง
           งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้มีคุณประโยชน์
           ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


งานธุรการ
     เจ้าพนักงานธุรการ
           งานจัดเก็บรักษา สมุดลงเวลา คำสั่ง ประกาศเทศบาล
           งานลงทะเบียนรับ-ส่ง ลงทะเบียนแยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
           งานปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสาร พิมพ์ คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่องราวเอกสารต่าง ๆ 
           งานคัดลอกลงรายการ ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้อง
           จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดงานต่าง ๆ 
           งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล
           งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
           งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
           การบริการ และอำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาติดต่อ
           งานเลขานุการและงานประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
           จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
           ลงทะเบียนเลขของฎีกาเบิกจ่ายเงิน
           ลงสมุดคุมวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน
           ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


งานทะเบียนราษฎร์(ยังไม่ได้รับการถายโอน)
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
           การรับแจ้งการเกิด
           การรับแจ้งการตาย
           การรับแจ้งย้ายที่อยู่
           การรับแจ้งการเกิด การตาย เกินกำหนด
           การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทาง
           การตอบรับใบแจ้งย้ายที่อยู่ และส่งใบแจ้งย้ายที่อยู่
           การโต้ตอบหนังสือราชการที่มีไป-มาระหว่างงานทะเบียนราษฎร์กับหน่วยงานอื่น
           การเบิกจ่ายแบบพิมพ์เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
           การออกเลขหมายประจำบ้าน-การรื้อถอน
           การรับคำร้อง ขอคัดและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร และส่งมอบเอกสารแบบพิมพ์ สูติบัตร มรณะบัตร และใบแจ้งย้ายที่อยู่ให้แก่ผู้ขอรับบริการ
           เก็บรักษาใบเสร็จและนำส่งเงินค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร์
           ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
           งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
           งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
           งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
           งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
           งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
           งานวิเคราะห์ความเหาะสมของโครงการเพื่อตอบสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
           งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการ
           ปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน
           ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานจัดทำงบประมาณ
     เจ้าหน้าที่ธุรการ
           งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ
           งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
           งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
           งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
           งานศึกษาหารายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
           ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการสังคม
     นักพัฒนาชุมชน
           จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าประชุมประจำเดือนของชุมชนทั้ง 9 ชุมชน
           การเผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังวินัย วัฒนธรรมของชาติแก่เยาวชน
           การส่งเสริมสวัสดิภาพ เด็ก และประชาชน
           การพัฒนาชุมชน และส่งเสริมอาชีประชาชนในเขตเทศบาล
           การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือศูนย์เยาวชนของชุมชน
           การส่งเสริมกิจกรรม กีฬา และการละเล่นพื้นเมืองของชุมชน
           การจัดสวัสดิการสังคม และงานสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ 
           ตรวจสอบผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และคนพิการที่เสียชีวิต                                              

                          งานสวัสดิการสังคม

                          งานสังคมสงเคราะห์

                          งานพัฒนาชุมชน

                          งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

                          งานพัฒนาสตรีและเยาวชน

                          งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน

                           งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

                           งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

           ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
           งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
           งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
           งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณะภัยต่าง ๆ
           งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
           งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
           งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
           ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย    
งานเทศกิจ
     เจ้าหน้าที่เทศกิจ
           งานการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
           ควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
           งานจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอยรวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
           งานระวังเหตุรำคาญ
           งานทำทะเบียนผู้ค้า
           ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
           ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประชาสัมพันธ์
     นักวิชาการประชาสัมพันธ์
           งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
           งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
           งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
           งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์
           ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
           งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
           งานสารสนเทศ
           ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย